Spółka SAMDEX realizuje projekt nr POPW.01.02.00-18-0007/18, tytuł projektu: „Przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy SAMDEX Sp. z o.o.” dofinansowany w ramach Osi priorytetowej I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania I.2 „Internacjonalizacja MŚP”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przygotowanie spółki SAMDEX Sp. z o.o. do rozpoczęcia eksportu na pięć nowych rynków zagranicznych: rynek francuski, hiszpański, szwedzki, norweski i duński.

Okres realizacji projektu: 20.09.2018 – 15.03.2020

Całkowita wartość projektu: 754 583,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 567 700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 482 545,00 PLN

Spółka SAMDEX realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-0583/16, tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji nowego typu oklein bezpiecznych do ochrony produktów wykonanych ze szkła” w ramach Poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne.

Przetargi związane z tym projektem publikowane są poniżej. 

Mielec, 07.08. 2017 r.

Wyniki postępowania ofertowego.

SAMDEX Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego – ogłoszenie z dnia 25.05.2017 r.- mającego na celu wyłonienie dostawcy „Zbiorników i instalacji do przygotowywania dyspersji wodnych klejów akrylowych dla Spółki SAMDEX” w ramach realizowanego projektu POIR.03.02.02-00-0583/16 uznała, że  Firma WELDING STAR z siedzibą w Dębicy ul. Cmentarna 93A,  złożyła najkorzystniejszą ofertę. Oferta spełniła wymogi ogłoszenia.  W wyniku przeprowadzenia oceny z użyciem kryterium ogłoszeniowego, oferta uzyskała 100 punktów.

Dziękujemy wszystkim oferentom  za przygotowanie i złożenie oferty.

Mielec, 25.05.2017 r.

Spółka SAMDEX realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-0583/16, tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji nowego typu oklein bezpiecznych do ochrony produktów wykonanych ze szkła” w ramach Poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne. W związku z tym Spółka kieruje zapytanie ofertowe do zainteresowanych oferentów o składanie ofert na dostawę oraz montaż zespołu zbiorników wraz z instalacjami współpracującymi, służących do przygotowywania dyspersji wodnych klejów akrylowych. Wszystkie wymagania dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty, zamieszczone zostały w załączonym Zamówieniu nr 03-2017. (POBIERZ).

Załącznik Nr.1 (pobierz)

Zapraszamy do skladania ofert:

Spółka SAMDEX realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-0583/16, tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji nowego typu oklein bezpiecznych do ochrony produktów wykonanych ze szkła” w ramach Poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne. W związku z tym Spółka kieruje zapytanie ofertowe do zainteresowanych oferentów o składanie ofert na dostawę linii produkcyjnej do wytwarzania oklein bezpiecznych do szkła płaskiego oraz tyłów luster z użyciem dyspersji wodnych klejów akrylowych. Wszystkie wymagania dotyczące linii produkcyjnej oraz sposobu przygotowania oferty, zamieszczone zostały w Zamówieniu nr 02/2017. (POBIERZ).

Załącznik Nr.1 (pobierz)

We invite you to submit offers:

SAMDEX Company implements project no. POIR.03.02.02-00-0583/16, project title: “Implementation of R&D works’ results related to production of a new type of safe adhesive for protection of glass products” as part of Sub-measure 3.2.2. of the Smart Growth Operational Programme 2014-2020. Loan for innovative technologies.Therefore the Company makes a request for proposals to all the interested bidders to make offers for delivery of a production line for manufacturing of safe adhesive for flat glass and back sides of mirrors with use of water-based acrylic adhesive dispersion. All the requirements concerning the production line and the way the proposal shall be prepared are included in Order no. 02/2017. (DOWNLOAD).

Attachment Nr.1 (DOWNLOAD)

ANY QUESTIONS?

CONTACT OUR SPECIALIST, CALL OR WRITE US!

Contact

Our Products

Catalogue